Koordinátor BOZP na stanovišti

V souvislosti s výkonem koordinátora BOZP na staveništi vypracujeme a zařizujeme

 • Plán BOZP
 • Oznámení o zahájení prací na IP
 • Výkon práce koordinátora dle zákona č. 309/2006 Sb

Zadavatel stavby je povinen zajistit při přípravné fázi stavby koordinátora BOZP a zpracování plánu BOZP u staveb, kde budou prováděny v průběhu realizace stavby práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, nebo kde je splněn rozsah stavby dle § 15 zákona o BOZP: 

 • celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti a bude na nich pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než 1 pracovní den, nebo
 • celkový plánovaný objem prací a činností během realizace díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu,
 • případně budou-li na staveništi vykonávány práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, tj.: 
 • Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m. 
 • Práce související s používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.
 • Práce se zdroji ionizujícího záření, pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy. 
 • Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím utonutí.
 • Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.
 • Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení, popřípadě zařízení technického vybavení. 
 • Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy. 
 • Potápěčské práce. 
 • Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu). 
 • Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů. 
 • Práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.
Odpovědný a individulání přístup k zákazníkovi
Dlouholeté zkušenosti v oboru
Zastoupení při jednání se státními kontrolními orgány
Odborná a rychlá poradenská činnost
Šetříme váš čas
a peníze
V našich řadách je soudní znalec v oboru BOZP
Nahoru