OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

SPRÁVCE

podnikatele/obchodní společnosti: MR-KVI s.r.o.
se sídlem: U Hřiště 231/21, 405 02 Děčín VII-Chrochvice
identifikační číslo: 07016468
zapsané v OR: OR Sp. zn. C 41293 u KS v Ústí nad Labem
adresa elektronické pošty: info@bozp-mrkvi.cz


ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tímto dokumentem Vám poskytujeme informace o Vašich právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů a jejich ochraně. Tento dokument bude pravidelně aktualizován.

Vaše osobní údaje, které nám poskytnete, zpracováváme transparentně, korektně a v souladu s právními předpisy, zejména nařízením GDPR a zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje dětí (tedy osob mladších 15 let) zpracováváme, jen pokud za dítě jednal nejprve jeho rodič nebo jiný zástupce. Jako rodič nebo jiný zástupce dítěte nesete odpovědnost za to, že poskytnutí údajů o dítěti není v rozporu s jeho zájmy a že dítě o zpracování osobních údajů námi i o jeho právech srozumitelně informujete.

Zaručujeme, že zpracování osobních údajů zabezpečujeme standardními postupy a technologiemi. V souvislosti se zpracováváním osobních údajů pravidelně kontrolujeme případná slabá místa, a zároveň vyhodnocujeme incidenty a používání takových bezpečnostních opatření, která lze rozumně vyžadovat, aby nedošlo k neoprávněnému přístupu k zpracovávaným údajům. Přijatá bezpečnostní opatření pravidelně aktualizujeme.


ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

Zpracováváme následující kategorie (rozsah) osobních údajů, za daným účelem a na základě uvedeného důvodu (zákonnost):

Kategorie osobních údajů Účel Zákonnost Doba zpracování
Identifikační údaje klienta
(jméno, příjmení, adresa, IČ, DIČ a příp. další)
 • Uzavření smlouvy
 • Plnění smlouvy a poskytování služeb
 • Objednávky
 • Fakturace
 • atd.
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Splnění dalších právních povinností (vedení účetnictví, atd.)
Po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky
Kontaktní údaje klienta
(e-mail, telefon)
 • Běžná komunikace v rámci plnění smlouvy
 • Ověřování požadavků klienta
 • Informování v souvislosti s poskytovanými službami formou e-mailu i SMS
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
Po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky
E-mail klienta
 • Shromažďování e-mailů za účelem rozesílky newsletterů
 • Souhlas klienta
5 let, resp. do odvolání souhlasu
IP adresy, Naše cookies
(anonymní data)
 • Přístup uživatelů do klientské zóny
 • Funkcionalita webu -  objednávka, vyhledávání, nákupní košík atd.
 • Zabezpečení a ověřitelnost
 • Nezbytné pro splnění smlouvy (vč předsmluvního jednání)
 • Oprávněný zájem
Po dobu trvání smlouvy a dále 3 roky
Cookies reklamní sítě a statistické
(Anonymní data pro: Google Analytics, Google Adwords, Sklik, Facebook)
 • Zpracování statistik návštěvnosti webu
 • PPC propagace
 • Oprávněný zájem
26 měsíců
Provozní protokoly
(IP adresy, webové požadavky, data prohlížeče)
 • Zajištění provozní stability a kontinuity poskytování služeb
 • Zajištění bezpečnosti služeb
 • Nezbytné pro splnění smlouvy
 • Zákonná povinnost
 • Oprávněný zájem
6 měsíců

PŘÍJEMCI DAT

Máme zavedena přísná pravidla stanovující, který zaměstnanec či útvar může mít přístup k Vašim osobním údajům a jaké osobní údaje může zpracovávat. Vaše osobní údaje zásadně nepředáváme 3. stranám, s výjimkou případů, kdy máme váš souhlas, je to nezbytné pro poskytování služeb (registrace domén, registrace certifikátů, apod.), ukládá nám to nebo nás k tomu opravňuje právní předpis nebo náš oprávněný zájem (například v případě dodavatelů nebo v případě požadavků orgánů činných v trestním řízení, zpracování a vyhodnocování provozu apod.).

V rámci zpracování dat o návštěvnosti webu a vyhodnocení naší podnikatelské činnosti využíváme tzv. cookies soubory a systémy následujících 3. stran pro zpracování sbíraných dat. Vaše data jsou přitom anonymní a předávání se týká pouze dat zjištěných měřícími kódy daných systémů. Někteří poskytovatelé přitom mohou být usazeni v 3. zemích.

 • Statistické a analytické systémy (Google Analytics)
 • Reklamní systémy (Google Adwords, Sklik, Facebook)

DOBA ZPRACOVÁNÍ

Dle platné legislativy (např. zákona 499/2004 Sb., zákon o archivnictví a spisové službě, zákon o DPH č. 235/2004 Sb., zákon o účetnictví č. 563/1991 Sb. a dalších) jsme povinni uchovávat dokumenty ve stanovených lhůtách a dle zásad uchovávání údajů. Po uplynutí stanovených dob budou Vaše osobní údaje nevratně smazány a zlikvidovány.

Jakékoli osobní údaje, které zpracováváme výlučně na základě Vašeho souhlasu, budeme zpracovávat pouze do okamžiku doručení písemného odvolání Vašeho souhlasu, popř. využití některého automatizovaného nástroje na našem webu (např. odhlášení novinek).

NECHCETE NEBO NEMŮŽETE NÁM SVÉ ÚDAJE POSKYTNOUT?

Osobní údaje, které od Vás požadujeme, nám můžete odmítnout poskytnout. Pokud jde ale o takové údaje, jejichž poskytnutí je z Vaší strany nezbytné pro poskytování našich služeb, nemůžeme vám související službu poskytnout.

PROVOZNÍ PROTOKOLY

Pokud navštívíte naše webové stránky, naše servery (stejně jako většina webových stránek) automaticky zaznamenávají požadavky na naše webové stránky. Tyto protokoly serverů obvykle obsahují informace o vašem webovém požadavku, IP adrese, údajích prohlížeče, jazyku prohlížeče a datu a čase požadavku. Dále mohou také obsahovat jeden či více souborů cookie, které jednoznačně identifikují váš prohlížeč. Přístup k těmto informacím mají pouze administrátoři a tato data nikdy nebudou využita k přímé identifikaci (slouží k odhalení technických problémů).


VAŠE PRÁVA

PRÁVO NA PŘÍSTUP K ÚDAJŮM, KTERÉ O VÁS ZPRACOVÁVÁME

Máte právo na přístup k údajům a další související informace. Práva třetích stran však tímto nesmí být dotčena. Vaše údaje Vám předáme zásadně elektronickou formou výpisů po prokazatelném ověření Vaší totožnosti pro zachování ochrany ostatních subjektů údajů.

PRÁVO NA OPRAVU

V případě, že jsou vaše údaje nesprávné, nepřesné, máte právo si vyžádat jejich opravu. S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Máte právo na výmaz osobních údajů, pokud je naše zpracování neoprávněné.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo žádat omezení zpracování Vašich údajů dle čl. 18 GDPR.

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST ÚDAJŮ (POUZE PŘI AUTOMATIZOVANÉM ZPRACOVÁNÍ)

Máte právo získat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, pokud je zpracování prováděno automatizovaně.

PRÁVO ODVOLAT SOUHLAS

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů vyžadujeme Váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

CHCETE OMEZIT MARKETING?

Pokud jste nám udělil souhlas pro marketing nebo vám z jiného oprávněného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

 • přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání;
 • můžete nám napsat, že odvoláváte Váš souhlas.

Dovolujeme si upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli realizaci objednávek, tedy můžeme stále využívat váš kontakt za účelem zasílání informací souvisejících s uskutečněnými objednávkami a pro jiné účely, než je marketing.

Návštěvníci našich internetových stránek mohou svůj souhlas se zpracováním cookies odvolat postupem uvedeným na internetových stránkách.


VAŠE OCHRANA

Pokud se domníváte, že jakékoli osobní údaje, které o Vás vedeme, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo chcete uplatnit, kterékoli ze svých práv, obraťte se na nás.

Pokud se domníváte, že s Vašimi osobními údaji nebylo zacházeno přiměřeně podle zákona, můžete kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a podat stížnost.

Na ochranu soukromí a osobních údajů dohlíží:

Úřad pro ochranu osobních údajů
adresa: Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 111 web: https://www.uoou.cz/

Nahoru