Požární ochrana

Základní povinnosti

  • Každý je povinen počínat si tak aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru, neohrozil život a zdraví osob, zvířata a majetek; při zdolávání požárů, živelních pohrom a jiných mimořádných událostí je povinen poskytovat přiměřenou osobní pomoc
  • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou dle Zákona č. 133/1985 Sb. povinny: obstarávat a zabezpečovat v potřebném množství a druzích požární techniku, věcné prostředky požární ochrany a požárně bezpečnostní zařízení se zřetelem na požární nebezpečí provozované činnosti
  • Vytvářet podmínky pro hašení požárů a pro záchranné práce, zejména udržovat volné příjezdové komunikace a nástupní plochy pro požární techniku, únikové cesty a volný přístup k nouzovým východům, k rozvodným zařízením elektrické energie, k uzávěrům vody, plynu, topení a produktovodům
  • Dodržovat technické podmínky a návody vztahující se k požární bezpečnosti výrobků nebo činností
  • Označovat pracoviště a ostatní místa příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy, zákazy a pokyny
  • Pravidelně kontrolovat prostřednictvím odborně způsobilé osoby , technika požární ochrany  nebo preventisty požární ochrany  dodržování předpisů o požární ochraně a neprodleně odstraňovat zjištěné závady
  • Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení kontroly plnění povinností na úseku požární ochrany, poskytovat mu požadované doklady, dokumentaci a informace vztahující se k zabezpečování požární ochrany v souladu s tímto zákonem a ve stanovených lhůtách splnit jím uložená opatření
  • Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím jsou dále povinny vést náležitou dokumentaci PO 
Odpovědný a individulání přístup k zákazníkovi
Dlouholeté zkušenosti v oboru
Zastoupení při jednání se státními kontrolními orgány
Odborná a rychlá poradenská činnost
Šetříme váš čas
a peníze
V našich řadách je soudní znalec v oboru BOZP
Nahoru